Nezávazná poptávka

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Smluvní strany:

  

dále jen „objednatel“

a

Martin Veleman, DiS. – MTprojekt
Palackého 305, Neratovice 277 11
Se sídlem: Kostelecká 96, Neratovice 277 11
IČ: 87116758
m.veleman@mtprojekt.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo

Článek I. Předmět a účel smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na …………………….. . Stavba bude umístěna na pozemku  ……. k.ú. …………
 2. Rozsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby (k žádosti o stavební povolení) bude realizován v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a bude proveden v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem pro pozemní stavby.
 3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat následující části:
  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situace stavby– osazení objektu na pozemek (Situace širších vztahů, koordinační situace, zákres do katastrálního snímku)
  • Dokumentace stavby
   • stavebně architektonické řešení (základy, půdorysy podlaží, pohledy, příčný a podélný řez, krov a střecha, strop, technická zpráva)
   • stavebně konstrukční řešení (statické posouzení konstrukcí navržených v objektu)
   • technika prostředí staveb (schéma vedení vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky elektroinstalace) – půdorys podlaží s vedením jednotlivých sítí, technická zpráva
   • přípojky (podélný a příčný řez, koordinační situace)
   • požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva, půdorys, situace)
   • sjezd na pozemek s rozhledovými trojúhelníky
   • zaměření stavby a stavebně architektonické řešení stávajícího stavu objektu
  • Dokladová část
   • průkaz energetické náročnosti stavby
 1. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
 2. Projektová dokumentace bude vyhotovena v pěti vydáních a v digitální podobě PDF pro možnost dalšího rozmnožování do tištěné podoby pro vlastní potřebu objednatele. PD bude předávána i postupně na vyžádání objednatele v rozpracovanosti v elektronické podobě.

 

Článek II. Doba plnění 

 1. Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo v rozsahu dle Čl.I této smlouvy v termínu do …… měsíců od potvrzení elektronické finální studie objektu. Potvrzení studie proběhne elektronicky na e-mail zhotovitele. Doba zpracování studie je 2 týdny od podepsání této smlouvy. V případě změn v předložené studii se termín dodání finální studie dle dohody prodlužuje.

 

Článek III. Cena za dílo

 Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí …………….. Kč (slovy: xxxtisíckorunčeských), ceny jednotlivých částí dokumentace jsou rozepsány v příloze k této smlouvě. Zhotovitel není plátcem DPH. Částka bude uhrazena dle platebních podmínek ve dvou splátkách, viz Článek IV). Součástí ceny nejsou správní poplatky dotčených úřadů za získání stanovisek a za povolení stavby.

 

Článek IV. Platební podmínky

 Cena za provedení díla bude uhrazena dvou splátkách a to následujícím způsobem:

 1. a) První splátka ve výši ……………..Kč bude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dní od podepsání této smlouvy oběma stranami, a to bezhotovostním převodem.
 1. b) Druhá splátka ve výši …………….. Kč bude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dní od předání díla v papírové podobě a ve formátu PDF objednateli v rozsahu Čl.I odst. 3. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem.

V případě, že zhotovitel bude pověřen objednatelem k získání stanovisek dotčených úřadů k projektové dokumentaci, je termín předání kompletní papírové verze dokumentace závislí na vydání stanovisek dotčených úřadů. Na vyžádání objednatele může být zaslána dokumentace v elektronické podobě po uběhnutí termínu doby plnění dle Čl.II této smlouvy  odst.1. Poté budou do dokumentace zapracovány stanoviska dotčených úřadů a do 5ti. pracovních dní od vydání posledního stanoviska bude dokumentace předána objednateli. V tomto případě bude druhá splátka dle Čl. IV odst.1. b) rozdělena na dvě platby.

 1. b) Druhá splátka část 1 ve výši …………….. Kč bude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dní od zaslání díla v elektronické podobě ve formátu PDF objednateli v rozsahu Čl.I odst. 3. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem.
 2. c) Druhá splátka část 2 ve výši 5.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dní od předání díla v papírové podobě včetně veškerých stanovisek a potvrzenou žádostí o podání na stavebním úřadě, objednateli v rozsahu dle této smlouvy, a to bezhotovostním převodem.
 1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
 2. Náklady nad rámec této smlouvy dle odst. 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

Článek V.

Záruční doba, odpovědnost za vady, sankce

 1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace. Dokumentace bude zpracována na základě stavebních norem, vyhlášek a zákonů, které jsou platné v době podepsání této smlouvy. Případné změny stavebních norem, vyhlášek a zákonů v průběhu realizace projektové dokumentace je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. Náklady na úpravu dokumentace jsou obsaženy v Článku IV. Odst. 2.a 3. této smlouvy.
 2. Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.
 3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.
 4. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu.
 5. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VI.

Součinnost

 1. Pro splnění předmětu této smlouvy se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
  • Odsouhlasený návrh dispozice, rozměrové velikosti objektu a umístění objektu na pozemek a to do termínů dvou týdnů od předání podkladů k odsouhlasení.
  • Informace o územním plánu, předběžné odsouhlasení studie stavebním úřadem a příslušnými majiteli sousedních pozemků. Objednatel se zavazuje v případě potřeby sdělené zpracovatelem ke konzultaci s orgány státní správy, případně s dalšími možnými účastníky řízení za účelem dosažení shody v návrhu řešení.
  • Podepsanou plnou moc k veškerým právním úkonům k řízení ohledně stanovisek dotčených úřadů a správců sítí ke stavebnímu povolení a územnímu řízení k plánované stavbě. Plnou moc není třeba úředně ověřovat.
  • Umožnění přístupu na pozemek pro provedení radonového průzkumu.
  • Předání digitálního podkladu geometrického měření výškopisu a polohopisu.
 1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 písmene a) b) a c) tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
 1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zájmu objednatele zajistí následující části dokumentace, které nejsou zahrnuty v ceně za dílo. Cena jednotlivých služeb bude upřesněna před provedením a zpracováním.
  • Radonový průzkum pozemku
  • Hydrogeologický průzkum
  • Geologický průzkum
  • Geodetické zaměření pozemku – polohopis a výškopis

—————————————————————————————————–

 • Výkon inženýrské činnosti k projektové dokumentaci na stavbu viz tento článek odst. 1 této smlouvy

Cena  –  4000 Kč a 800 Kč za každé řešené stanovisko dotčených úřadů a správců sítí.

V případě doplňování dokumentace po výzvě dotčeného úřadu se cena za stanovisko nenavyšuje ( v rámci cca 2-3 doplnění a konzultací vyjasnění požadavků úřadu, který je předáme projektantovi k dopracování )

Pokud je požadavkem k vydání stanoviska doplňující stanovisko, jedná se o nově řešené a cenově  nově započtené stanovisko. Součástí nejsou správní poplatky za vydání stanovisek a povolení stavby. Poplatky budou doloženy dokladem.

V ceně nejsou obsaženy poplatky dotčeným úřadům a správcům sítí a poplatek za stavební povolení.

V rámci výkonu inženýrské činnosti na základě udělené plné moci zpracovatel zajišťuje:

 •  zpracování všech žádostí o vydání rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit a provést.
 • zajištění všech potřebných příloh ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání. Dále zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení.
 • získání kladných vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených úřadů a správců sítí.
 • cestovní výlohy v ceně a to cca 2-3 návštěv úřadů
 • předá objednateli originály všech pravomocných rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu umístit a provést a vždy 1 vyhotovení.
 • na vyžádání informovat o podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení.
 • pokud nebude dohodnuto jinak objednatel zajistí na základě dodaných podkladů souhlasy sousedů s řešenou stavbou.
 • objednatel podá dokumentaci s žádostí o ohlášení stavby, územním souhlasu, uzemním rozhodnutí popř. stavebním povolení samostatně popřípadě na základě plné moci dodavatel.

Součástí inženýringu je  i zastupování pří stavebním řízení, ohlášení stavby apod. na příslušném stavebním úřadě.

Článek VII. Odstoupení od smlouvy

Od předmětné smlouvy lze odstoupit pouze písemnou formou, zejména v případě nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele nebo nesplnění smluvních termínů ze strany zhotovitele.

 

Článek VIII. Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
 2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
 3. Součástí smlouvy je i cenová nabídka s výpisem jednotlivých částí dokumentace.
 4. Změny a doplňky týkající se této smlouvy je možné provést jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán oběma smluvními stranami.
 5. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo. V podrobnostech touto smlouvou neupravených se vztahy mezi účastníky řídí platnou právní úpravou.
 6. Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, pokud bylo její převzetí odmítnuto, nebo dnem, kdy pošta z jakéhokoliv důvodu vrátila doporučený dopis, zaslaný na výše uvedenou, nebo na písemně prokazatelně sdělenou adresu druhého účastníka. Za doručovací adresy účastníků jsou považovány adresy uvedené v záhlaví předmětné smlouvy.