Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Stavební dozor

MTprojekt projekční kancelář kromě kompletní projektové činnosti zajistí pro vaši stavbu odborný stavební dozor.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou) činnost, kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Ing. Pavel Dušek
ČKAIT - 0004521
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Osvědčení o autorizaci
Odkaz na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport