Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Bezplatné poradenství

Jakou součást projekčních prací nabízíme i bezplatné poradenství a pomoc při stavebním řízení:

  • získání stanovisek správců sítí (vodárny,kanalizace, plynárny apod.)
  • vyjádření o existenci sítí v řešené lokalitě (ČEZ, Telefonica O2, RWE apod.)
  • řešení stavby v ochraných pásmech (SŽDC, lesy, apod.)
  • získání stanovisek dotčených orgánů ( hygiena, hasičský záchranný sbor, obec)
  • příprava podkladů pro získání souhlasů sousedů ke stavbě nutné k ohlášení stavby
  • příprava podkladů k udělení vyjjímky
  • příprava podkladů k souhlas s vynětím z půdního fondu (zastavěné a zpevněné plochy, sejmutá ornice a zemina)
  • vyplnění žádostí (k ohlášení stavby, ke stavebnímu povolení, k územnímu řízení apod.)

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport