Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Obsah projektové dokumentace

Naše kancelář zpracovává projektovou dokumentaci v souladu s platnými vyhláškami:

 • Rozsah a obsah projektové dokumentace (499/2006 Sb.)
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (499/2006 Sb.)
 • Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (499/2006 Sb.)
 • Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací (499/2006 Sb.)

Jednotlivé dokumenty jsou volně ke stažení zde

Projekt ke stavebnímu povolení zpracovaný naší kanceláří obsahuje:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situace objektu
 • Situace širších vztahů stavby a jejího okolí
 • Koordinační situace kde se zakresluje řešený objekt, hranice pozemku, přípojky inženýrských sítí, napojení na místní komunikaci a další příslušné údaje informující o pozemku
 • Dokladová část
 • Obsahuje stanoviska, posudky a výsledky vedené v průběhu zpracovávání projektové dokumentace
 • Hydrogeologický průzkum
 • Radonový průzkum
 • Průkaz energetické náročnosti stavby
 • Dokumentace objektu
 • Stavebně architektonické řešení (v měřítku 1:50)
 • Technická zpráva
 • Půdorys výkopu
 • Půdorys základu
 • Půdorysy jednotlivých podlaží
 • Půdorys krovu
 • Příslušné řezy objektem
 • Pohledy
 • Výkres stropu
 • Tabulky prvku (okna, dveře, překlady….)
 • Tabulky výrobku (truhlářské, zámečnické, klempířské….)
 • Detaily komplikovaných míst stavby (měřítko 1:10, 1:5)
 • Pokud se jedná o rekonstrukci stavby je nutné do dokumentace zahrnout také stávající stav objektu se zakreslenými bouracími pracemi
 • Stavební konstrukční část (vypracovávají autorizovaní externí spolupracovníci)
 • Technická zpráva
 • Statický výpočet
 • Výkres tvaru
 • Požárně bezpečnostní řešení (vypracovávají autorizovaní externí spolupracovníci)
 • Vodovod
 • Technická zpráva
 • Půdorysy rozvodu v jednotlivých podlažích
 • Kanalizace
 • Technická zpráva
 • Půdorysy rozvodu v jednotlivých podlažích
 • Vytápění (vypracovávají autorizovaní externí spolupracovníci)
 • Technická zpráva
 • Půdorysy rozvodu v jednotlivých podlažích
 • Elektroinstalace (vypracovávají autorizovaní externí spolupracovníci)
 • Technická zpráva
 • Půdorysy rozvodu v jednotlivých podlažích
 • Popřípadě další dokumentace TZB na přání zákazníka
 • Plyn
 • Vzduchotechnika
 • Bazénová technologie

Projekt pro stavební povolení je zpracováván i částečně jako prováděcí projekt, dle kterého je možné nechat zpracovat přesný rozpočet a stavbu následně bez problému realizovat bez řešení problému vzniklých při stavbě.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport