Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Doplňková dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Pro realizaci stavby je nutné požádat stavební úřad o územní rozhodnutí. Na základě příslušné dokumentace bude povoleno umístění stavby. Tato dokumentace je součástí projektu pro stavební povolení. Vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky č.503/2006 Sb.

V dokumentaci jsou uvedeny informace o:

 • investorovi
 • stavbě
 • celkové situaci stavby
 • napojení na inženýrské sítě

Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Pro dokumentaci je třeba vyhotovit radonový a hydrogeologický průzkum. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Pokud proběhne na objektu nějaká stavební změna, je potřeba zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. (Pozn.: nejedná se o pasport stavby, tomu se věnuje odstavec níže).

Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

 • údaje o účelu a místu stavby
 • identifikaci investora (vlastníka stavby)
 • identifikaci pozemku (katastrální území, č. parcely, vlastnická práva)
 • údaje o rozhodnutích o stavbě
 • situační výkres skutečného stavu území se zakreslením polohy stavby a vyznačením hranic pozemků, vazeb na okolí, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 • stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy a popisem všech prostorů a místností
 • technický popis stavby a jejího vybavení

Pasport stavby MTpasport

Pasportizace objektů - MT pasport

Jakýkoliv záměr se stávající stavbou – rekonstrukce, modernizace, rozšíření – vyžaduje kvalitní dokumentaci. Zejména u starších budov či u budov, které mají již několikátého majitele, takovéto podklady nejsou k dispozici vůbec nebo jsou neaktuální a neodpovídají skutečnosti. V takovém případě je nutné zdokumentovat současný stav objektu – pasportizaci. Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace, obsahuje popis stavby a zjednodušené projektové výkresy. Slouží i jako podklad pro dodatečné zavedení stavby do katastru nemovitostí.

Stavební studie

Návrh stavby neboli stavební studie je prvním grafickým vyjádřením budoucí stavby. Zpracovává se před vlastním zpracováním projektové dokumentace a slouží jako výchozí podklad pro plánování všech stavebních činností. Studie stavby řeší zejména dispozice, umístění objektu na pozemku, jednoduché hmotové studie a připojení na komunikaci. V této fázi projektu architekt navrhuje optimální dispozici vzhledem ke světovým stranám. Studie zároveň řeší orientační odhad investičních nákladů. Po důkladném zvážení všech variant a vybrání té nejvhodnější, dochází k vlastnímu rozpracování projektové dokumentace do jednotlivých detailů.

Projektová studie stavebního řešení obsahuje:

 • textovou část (popis stavby)
 • situaci (umístění stavby na pozemku, návrh připojení na komunikaci a inženýrské sítě)
 • výkresy půdorysů (základní rozměry s popisem místností)
 • řezy (výškové kóty podlaží, střech, terénu)
 • pohledy
 • vizualizaci

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport