Individuální projekty rodinných
a bytových domů
774 176 115

Co vědět před pořízením pozemku

Každá obec má svůj územní plán, kde je jasně stanoveno využití všech ploch v daném katastrálním území. Na stavebním nebo katastrálním úřadě se zeptejte, zda je kupovaný pozemek určen k výstavbě rodinného bydlení či není-li v lokalitě vyhlášena stavební uzávěra, jaké jsou na daném území omezení a za jakých podmínek můžete stavět, jaký je plán rozvoje okolí pozemku, jaké jsou regulace v dané lokalitě (podmínky umístění stavby, výška zástavby, povolená podlažnost, poměr zastavěné plochy k ploše zeleně, funkce, architektonické ztvárnění apod.). Ptejte se, zda pozemek nezasahuje do některého ochranného pásma. Nejčastěji se jedná o blízkost plynovodu, vysokého napětí elektřiny, hranice lesního porostu nebo železniční tratě.

Dále si na katastru nemovitostí ověřte majitele pozemku (možné je využít informativní výpis z internetu http://www.cuzk.cz). Důležité informace zjistíte z listu vlastnictví, který je součástí výpisu. V tomto dokumentu jsou mj. uvedeni všichni vlastníci pozemku. Pouze oni, nebo osoby jimi řádně zmocněné, jsou oprávněni nemovitost prodat. Pokud je vlastníků pozemku více, platí tzv. předkupní právo. V případě, že se jeden ze spolumajitelů rozhodne svůj podíl prodat, musí jej nejdříve nabídnout ostatním, další osobě jej může prodat až v okamžiku, kdy ho ostatní spolumajitelé odmítnou. Z listu vlastnictví zjistíte také, zda na nemovitosti váznou nějaké právní vady, zejména zda je zatížena věcným břemenem či zástavním právem, nebo zda na něj není uvalena exekuce.

V další fázi si ověřte přístup na pozemek. Pokud je přístup přes soukromou parcelu, zjistěte si, kdo je jejím majitelem a jak je právně řešený přístup k vašemu pozemku.

Pokud chcete pořídit pozemek v lokalitě, na kterou ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu (většinou se jedná o tzv. výstavbu na zelené louce), doporučujeme vám počkat na vydání rozhodnutí příslušným úřadem a nabytí právní moci. Obvykle je v takovém případě možné si pozemek zarezervovat formou dohody.

Kontakt

MT projekt
Kostelecká 96
277 11 Neratovice

Spolupracujeme

Pasportizace objektů - MT pasport